Algemene Voorwaarden

   1. Royal Echt is een handelsnaam en een website van Hebri Holding BV en is gevestigd op Peyerstraat 47, 6101 GA Echt. Ingeschreven bij het KVK onder nummer 13035520.

   1. Entreebewijs: Iedere bezoeker dient te beschikken over een geldig entreebewijs of ticket. Deze zijn de koop aan de kassa of via de website.

   1. De Bezoeker dient tijdens zijn bezoek aan het Gebouw in het bezit te zijn van een geldig toegangs- en legitimatiebewijs en is verplicht deze op verzoek aan medewerkers van de bioscoop te tonen. In geval van weigering hiervan kan de bezoeker de toegang tot het gebouw worden ontzegd.

   1. Levering: Evenementen waarvoor tickets worden gekocht vinden over het algemeen binnen een maand plaats. De datum en het tijdstip van het evenement staat op de tickets, bewaar deze goed. Een ticket geeft tot dat specifieke evenement op de aangegeven datum en tijd.

   1. Annulering/Retour: Eenmaal gekochte tickets aan de kassa of via de website, kunnen niet worden geretourneerd. Indien de voorstelling is verplaatst of wordt geannuleerd, heeft de consument recht op restitutie.

   1. In verband met artikel 2.4 en in het kader van de algemene veiligheid kan de bioscoop de bezoeker verzoeken inzage te verschaffen in door de Bezoeker meegevoerde (hand)bagage of mee te werken aan een veiligheidsfouillering. In geval van weigering van medewerking kan de Bezoeker de toegang tot het Gebouw worden ontzegd.

   1. Bij constatering van diefstal, vernieling of ernstige overlast veroorzaakt door de bezoeker, waaronder begrepen doch niet beperkt tot de gevallen genoemd in artikel 2.4, zal (a) de Bezoeker de toegang tot het gebouw worden ontzegd, (b) aangifte worden gedaan bij de politie en (c) de bezoeker aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade, waaronder doch niet beperkt tot geleden verlies en gederfde winst.

   1. Alle publicaties van Royal Servicebioscoop Echt met betrekking tot het filmprogramma zijn onder voorbehoud van wijzigingen zoals bijvoorbeeld aanvangstijden en zaalwissels en hier kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend. Royal Servicebioscoop Echt is niet aansprakelijk te stellen voor gevolgschade van een voorstelling die om welke reden dan ook uitvalt.

   1. Alle door of in verband met de Bioscoop gedane aanbiedingen of mededelingen zijn vrijblijvend. Indien een bezoeker een order plaatst, komt een overeenkomst eerst tot stand door aanvaarding daarvan door de bioscoop. De bioscoop behoudt zich het recht voor onder andere groepsorders te weigeren.

   1. Leeftijdskeuring: Royal Servicebioscoop Echt is wettelijk verplicht de leeftijdskeuring voor films op te volgen. Dit betekent in ieder geval de handhaving van de minimumleeftijd voor een film met een keuring voor 16 of 18 jaar. Wij kunnen om een identificatie vragen. Bezoekers ouder dan 13 jaar dienen in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs. Is dit niet het geval dan kan de toegang tot de bioscoop worden geweigerd.

   1. Gedrag: Bij agressief of ander ontoelaatbaar gedrag kan u de toegang tot Royal Servicebioscoop Echt worden ontzegd.
    Het gebruik van uw mobiele telefoon tijdens een voorstelling is niet toegestaan.

   1. Aanwijzingen Personeel: Iedere bezoeker dient de aanwijzingen van het personeel op te volgen.

   1. Consumpties: Het is niet toegestaan om eigen etenswaren of dranken mee te nemen. Hier kan op gecontroleerd worden.

   1. De Bezoeker is niet gerechtigd tijdens zijn bezoek aan het gebouw (i) goederen te koop aan te bieden, (ii) dieren, etenswaren, consumpties, alcoholische consumpties, verdovende middelen, gevaarlijke of hinderlijke stoffen of wapens in het gebouw te brengen of met zich mee te voeren, of (iii) foto, video, film, geluid en andere opnameapparatuur in het gebouw te brengen, met zich mee te voeren of te gebruiken.

   1. Opnameapparatuur: Het is verboden om tijdens de voorstelling foto of filmopnames te maken. Opnameapparatuur kan in beslag worden genomen.

   1. Start Film: Als het hoofdprogramma is begonnen kan u de toegang worden geweigerd.

   1. Royal Servicebioscoop Echt is gerechtigd foto, video-opnames en geluidopnames te maken. Bij evenementen kunnen er bijvoorbeeld foto’s gemaakt worden. Bezoekers maken geen bezwaar tegen publicatie hiervan.

   1. Dit regelement kan, zonder kennisgeving vooraf, worden bijgewerkt of aangepast.

   1. Klachten: Indien u een klacht of opmerking heeft verzoeken wij u deze zo snel mogelijk kenbaar te maken bij onze medewerkers of leidinggevende. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is kunnen klachten schriftelijk worden ingediend en worden opgestuurd naar Royal Servicebioscoop Echt Peijerstraat 47, 6101 GA Echt of per mail naar info@royal-echt.nl worden verstuurd, echter altijd binnen een redelijke termijn en ten hoogste 8 dagen na het voorval.

Versie 05-04-2021